دانلود پروپزال حسابداری بررسی اثر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی

این پروپزال دارای سه متغیر چرخش، کیفیت و حق الزحمه می باشد که در سال ۱۳۹۶ توسط دانشجو ارشد حسابداری دفاع شده است شایان ذکر است که  نشر این پروپزال با کسب اجازه از ایشان انجام شده است. شناسایی عوامل موثر بر چرخشحسابرسان اهمیت…

اسرار زیبایی کلئوپاترا

                             اسرار زیبایی کلئوپاترا زیباترین ملکه مصر باستان ملکه ی ﻣﺼﺮ ﮐﻠﺌﻮﭘﺎﺗﺮا ﻋﺎﺷﻖ صورت ﺧﻮد ﺑﻮد. ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮاق و اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﻮد،ﭘﻮﺳﺖ زﯾﺒﺎﯾﺶ ﺑﻮی دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﮐﺮد و زﯾﺒﺎﯾﯽ اش ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ…

جزوه کامل مصاحبه آزمون های استخدامی

قبولی در دستگاه های اجرایی در طی سه مرحله انجام می شود: قبولی در آزمون کتبی ،قبولی در مصاحبه و تحقیقات میدانی و در آخر معاینات پزشکی شاید شما عزیزان بارها آزمون های استخدامی متعددی را قبول شده اید اما متاسفانه در مرحله دوم این آزمون ها…